BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne

Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne

Wymagane dokumenty:
Do wydania opinii o zgodności projektowanego podziału z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego:

  1. Wniosek
  2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
  3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
  4. W przypadku, gdy podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  5. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków – pozwolenie od konserwatora zabytków
  6. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Do wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału:

  1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  2. Wykaz zmian gruntowych
  3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
  4. Mapa z projektem podziału opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezjno-kartograficznego.

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Warszawska 71, pok. 23

Termin załatwienia sprawy:
Postanowienie o zgodności projektowanego podziału z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 1 miesiąc
Decyzja zatwierdzająca podział – 1 miesiąc od złożenia mapy z projektem podziału wraz z kompletem dokumentów

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 12
tel. (22) 888 9854 i (22) 888 9855


Podstawa Prawna:

Art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021r. poz.1899 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663)

Uwagi :

Przepisów ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004.261.2603) nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba, że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg nie będących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.

Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

 

  

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2009
Data modyfikacji : 10.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry