BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie http://rejestr-bdo.mos.gov.pl 

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy Łomianki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzi Burmistrz Łomianek. Wpis do powyższego rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w przedmiotowym rejestrze dokonuje Burmistrz Łomianek na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej:
  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej winien zawierać:
   1. Nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
   2. Numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP),
   3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodne z art. 9c ust. 4. ucpg
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej:
  1. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w  którym nastąpiła zmiana tych danych.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 50,00 zł [oplata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych].
 • za zmianę wpisu – 25,00 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty naliczane są na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1546). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001,  Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115. Tytułem: Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście:   Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, poniedziałek 10°° – 18°°, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8°° – 16°°
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Odpadami

TERMIN:

Burmistrz jest zobowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Burmistrz Łomianek wykreśla przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej na:

 1. wniosek przedsiębiorcy,
 2. po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2021
Data modyfikacji : 27.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry