BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Najem lokalu mieszkalnego

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu.
 2. Zaświadczenieo dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
  • W przypadku emerytury lub renty – ostatnich 6 odcinków (kserokopia, oryginały do wglądu),
  • W przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika.
 3. Zaświadczeniaz urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku, gdy miejsce zameldowania jest inne niż miejsce zamieszkania wykazane we wniosku.
  • W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonka analogicznie jak wnioskodawcy. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.
  • W przypadkuosób bez stałego zameldowania należy przedłożyć informację potwierdzoną przez organ meldunkowy – gdzie osoba była ostatnio zameldowana oraz wyjaśnić przyczynę pozbawienia możliwości przebywania w lokalu.
  • W przypadku byłych lokatorów kwaterunkowych zamieszkujących w budynkach prywatnych należy przedstawić wypowiedzenie umowy najmu oraz udokumentowaną wysokość ponoszonych opłat czynszowych.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych.
 5. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy).
 6. Oświadczenie wnioskodawcy i jego małżonka o braku tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku spełniającego warunki lokalu zamiennego.
   

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Warszawska 71

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie komplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 1, 6, 17 
tel.(22) 768-62-17

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).

Wnioski do pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2009
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry