BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zezwolenie na projektowanie i budowę zjazdu do posesji

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o udzielenie zezwolenia na projektowanie i budowę (lokalizację) zjazdu lub jego przebudowę
2.    Do wniosku należy załączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, lub 1:1.000 z zaznaczeniem granic posesji do której planuje się wybudowanie zjazdu oraz wskazujemy jego przewidywanej lokalizacji i wymiary.
b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Opłata:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635)
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 1, 20
tel. (0-22) 768-62-30, (0-22)768-62-32, (0-22) 768-62-31

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 98, poz. 267)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z dnia 30 stycznia 2013 r.)

 

Metadane

Data publikacji : 05.09.2005
Data modyfikacji : 22.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Andrusiak
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry