BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art.33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
  2.  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
  3.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 
  4. Wypisz ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww.ustawy.
  5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
    - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
    - za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty:
205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).

Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8

lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.


Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.  

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c.organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach,ul. Warszawska 71

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

- do 1 miesiąca (*),
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),

*Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności,okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Łomiankach Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 5,
tel. 22 768-62-24, 22 768-62-25

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 08.199.1227).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.257.2573 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.06.225.1635 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania
 

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2009
Data modyfikacji : 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Sierzputowski
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry