BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.
  2.  Kserokopie: aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej,aktualnego KRS – (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.
  3.  Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww. pojazdów (baza transportowo – magazynowa).
  5. Kserokopia umowy zawartej na mycie pojazdów i/lub dezynfekcję.
  6. Udokumentowanie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów tj. udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  8. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Opłaty:
 107 zł - Opłata za zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(na podst. art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.)

Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
2. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łomiankach,ul. Warszawska 71

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Łomiankach Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 5,
tel. 22 768-62-24, 22 768-62-25

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.00.98.1071, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.05.236.2008, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.02.193.1617)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.07.39.251, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U.06.5.33)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.06.225.1635, z późn. zm.)

Wnioski do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Sierzputowski

Opcje strony

do góry