BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek rolny od osób fizycznych

Strona w trakcie aktualizacji

Wymagane dokumenty:

 

 1. IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego” w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.
 2. Wraz w wypełnionym formularzem IR-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

 


Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Urzędu Miejskiego w Łomiankach - ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 10 - ul. Warszawska 115  

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji ustalającej podatek rolny.

Termin odpowiedzi: 
Niezwłocznie, nie później niż wciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi:
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

 • odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 1 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa siępo terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców.Podstawa prawna - art.67a § 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomiank, ul. Warszawska 115, p.10
tel. 022 768 63 08

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zmianami).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 

Do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 69,28 zł za 1 dt.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. (M.P. 2013.814).
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2014 rok wynosi:
69,28 zł x 2,5 q żyta = 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;
69,28 zł x 5 q żyta = 346,40 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.


Uwagi:

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2.  Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślinozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiał uzarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje  o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego,
 5.  Podatek rolny na rok podatkowyod osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września  i 15 listopada roku podatkowego.
 6.  Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
 7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub pozaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu informacji w sprawie podatku rolnego należyzaznaczyć, że jest to korekta).  Informację należy skorygować   w terminie 14 dni oddnia zaistnienia tej zmiany.
 8.  Obowiązek składania informacjina podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 9.  Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym.
 10. W ciągu 7 dni po upływieterminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 11. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku rolnego:
Określa art. 6a ust. 6 ustawy zdnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.zm). Podatek rolny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wpłaty podatku rolnego można dokonać u inkasenta, poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

Formularze podatkowe

Metadane

Data publikacji : 12.08.2009
Data modyfikacji : 18.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry