BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek rolny od osób prawnych

Strona w trakcie aktualizacji

Wymagane dokumenty:

 

 1. DR-1 „Deklaracja w sprawiepodatku rolnego” złożona w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego. 
 2. Jeżeli obowiązek podatkowypowstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.Wraz w wypełnionym formularzem DR-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności,umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów,umowa dzierżawy)


Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Urzędu Miejskiego w Łomiankach - ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 11 - ul. Warszawska 115  


Sposób załatwieniasprawy:
Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego i zapłatapodatku.

 

 


Termin odpowiedzi: 

 


Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawieodroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia  organ podatkowy wydaje decyzję.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się doSamorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, którywydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjistronie. Odwołanie powinno zawieraćzarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotemodwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi:
 W przypadkach uzasadnionychważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, nawniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

 

 • odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należyzłożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze ObsługiMieszkańców.Podstawa prawna – art.67a § 1 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)
 • umorzyć w całości lub w części zaległościpodatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa siępo terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców.Podstawa prawna – art.67a § 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

 

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomiank, ul. Warszawska 115, p.11
tel. 022 768 63 14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zmianami).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 

Do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 69,28 zł za 1 dt.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. (M.P. 2013.814).
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2014 rok wynosi:
69,28 zł x 2,5 q żyta = 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;
69,28 zł x 5 q żyta = 346,40 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

Uwagi:

 

 1.  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Za gospodarstwo rolne uważasię obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego,szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślinozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 5. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenieinnej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestani uprowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek rolny należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
 6.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
  a) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu  namiejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznościuzasadniających powstanie tego obowiązku,
  b) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony  w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
  c) korekta podatku rolnego następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku rolnego DR-1 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty– art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśnienie powinno zawierać opisfaktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np.błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienieprowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Obowiązek składania deklaracjina podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg napodstawie przepisów ustawy.
 8. Jeżeli podatnik pomimociążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczynapostępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązaniapodatkowego wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 21 § 3 i 4 ustawyOrdynacja podatkowa.
 9. Zwolnienia z podatku rolnegookreśla ustawa o podatku rolnym.
 10. W ciągu 7 dni po upływieterminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winnabyć uregulowana w terminie 7 dni.11. W przypadku dalszegouchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do UrzęduSkarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika w celu podjęciaczynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku rolnego:
Określa art. 6a ust.8  pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. opodatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm). Podatek rolny płatny jest w ratachproporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wpłaty należy dokonywać na rachunekbankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach  nr 63 8009 0007 0000 16582001 0001.


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.


Formularze podatkowe

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 18.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry