BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek leśny od osób fizycznych

Strona w trakcie aktualizacji

 

Wymagane dokumenty:

 1. IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego” w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.
 2. Wraz w wypełnionym formularzem IL-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy). 


Opłaty:
brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Urzędu Miejskiego w Łomiankach – ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 10 - ul. Warszawska 115  

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji ustalającej podatek leśny.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, nie później niż wciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Ulgi:
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

 • odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańców.
  Podstawa prawna – art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się po terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców.
  Podstawa prawna – art.67a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłąt Lokalnych, Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115, p.10
tel. 022 768 63 08

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Do ustalenia podatku leśnego na 2014 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wyniosła 171,05 zł za 1 m3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. (M. P. 2013.838).
W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi: 
171,05 zł x 0,220m3 drewna = 37,63 zł od 1 ha lasu.

Uwagi:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie  do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu ub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  ta zmiana (na formularzu informacji na podatek leśny należy zaznaczyć, że jest to korekta). Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 5. Obowiązek składania informacji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 6. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 7. W przypadku dalszego uchylania się od zapłat wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku leśnego:
Określa art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm). Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego Wpłaty podatku można dokonać u inkasenta, poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Łomiankach Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 18.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry