BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek leśny od osób prawnych

Strona w trakcie aktualizacji

Wymagane dokumenty:

 1. DL-1 „Deklaracja w sprawie podatku leśnego” złożona w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. 
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wraz w wypełnionym formularzem DL-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy)

Opłaty:
brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Urzędu Miejskiego w Łomiankach - ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 11 - ul. Warszawska 115  

Sposób załatwieniasprawy:
Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku.

Termin odpowiedzi:
  Do 30 dni po otrzymaniu wniosku wsprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia  organ podatkowy wydaje decyzję.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

Ulgi:
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
–  odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Podstawa prawna – art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)
–  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się po terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Podstawa prawna – art.67a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłąt Lokalnych, Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomiank, ul. Warszawska 115, p.11
tel. 022 768 63 14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 

Do ustalenia podatku leśnego na 2014 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wyniosła 171,05 zł za 1 m3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. (M. P. 2013.838).
W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi: 
171,05 zł x 0,220m3 drewna = 37,63 zł od 1 ha lasu.


Uwagi:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, zwyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona  w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
  • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony  w deklaracji podatek leśny narachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny  należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dniod dnia zaistnienia tej zmiany.
 6. Korekta podatku leśnego następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku leśnego DL-1 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty– art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np.błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Obowiązek składania deklaracjina podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg napodstawie przepisów ustawy.
 8. Jeżeli podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 21 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
 9. W ciągu 7 dni po upływieterminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 10. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku leśnego:
Określa art. 6 pkt.5 ust 3 ustawyz dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm). Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.  Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach  nr 63 8009 0007 0000 16582001 0001.


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 18.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry