BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek od środków transportowych

Strona w trakcie aktualizacji


Wymagane dokumenty:
Deklarację w sprawie podatku od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A  należy składać corocznie w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 11 - ul. Warszawska 115  

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie deklaracji w sprawiepodatku od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem  DT-1/A  i zapłata podatku.

Termin odpowiedzi: 
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku wsprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia  organ podatkowy wydaje decyzję.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi:


W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

 

 • odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 1 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się po terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )

 

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomiank, ul. Warszawska 115, p.11
tel. 022 768 63 14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:  Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:Dz. U. z 2005 r.  Nr 8,poz. 60 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uwagi:

 

 1. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
  a) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych;
  b) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na którą środek transportowy zastał zarejestrowany;
  c) posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.
 4. Podatnicy są obowiązani:
  a) składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje  na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzane na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A według ustalonego wzoru (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484);
  b) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  c) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ  na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby –  w terminie  14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (na formularzu deklaracji  na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć, że jest to korekta deklaracji).
  Deklarację należy skorygować wterminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.
 5. Podatek od środków transportowych uiszcza się bez wezwania.
 6. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa art.12 ust.1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych.
 7. Jeżeli podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 21 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
 8. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 9. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych.
Określa art. 9 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.).
Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Raty podatku wpłaca się bez wezwania. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach  nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.

 

Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

 

Formularze podatkowe

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 18.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry