BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Strona w trakcie aktualizacji

Wymagane dokumenty:

 

  1. DN-1 „Deklaracja w sprawiepodatku od nieruchomości” złożona do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy.
  2. Jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  3. Wraz w wypełnionym formularzem DN-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt własności, umowa kupna-sprzedaży,odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

 

Opłaty:


Brak
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 11 - ul. Warszawska 115  


Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i zapłata podatku.

Termin odpowiedzi: 
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku wsprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia  organ podatkowy wydaje decyzję.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi: 
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

 • odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 1 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się po terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomiank, ul. Warszawska 115, p.11
tel. 022 768 63 14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).
Uchwała Nr XXIII/140/2012 RadyMiejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 grudnia 2012 r. wsprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 1. Uwagi:
 2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty  budowlane:
  a. grunty;
  b. budynki lub ich części,
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Podstawa opodatkowania:
  - dla gruntów – powierzchnia
  - dla budynków lub ich części – powierzchniaużytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość,  o której mowa w przepisach opodatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona  o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych –  ich wartość  z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  a. składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu  na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości   na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  b. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach  proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie  (na formularzu deklaracji napodatek nieruchomości należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 6. Korekta podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Obowiązek składania deklaracjiw sprawie podatku od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających zezwolnień.
 8. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 
 9. Jeżeli podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 21 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
 10. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 11. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika   w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku od nieruchomości:
Określa art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach  nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

Formularze podatkowe

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry