BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Strona w trakcie aktualizacji

Wymagane dokumenty:

 

 1. IN-1 „Informacja w sprawiepodatku od nieruchomości” w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.
 2. Wraz w wypełnionym formularzem IN-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności, umowa kupna-sprzedaży,odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

 

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Urzędu Miejskiego w Łomiankach – ul. Warszawska 115
oraz Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 10 - ul. Warszawska 115  

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości.

Termin odpowiedzi: 
Niezwłocznie, nie później niż wciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi: 
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

 • odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku – wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe – wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się po terminie płatności podatku w Biurze Obsługi Mieszkańców. Podstawa prawna - art.67a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Miejski w Łomiankach,
05-092 Łomiank, ul. Warszawska 115, p.10
tel. 022 768 63 08

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uwagi:
 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty; 
  b. budynki lub ich części, 
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  - dla gruntów – powierzchnia
  - dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość,  o której mowa w przepisach opodatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona  o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość  z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację  o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt 5).
 4. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji i płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego  w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie  na formularzu informacji na podatek od nieruchomości należy zaznaczyć, że jest to korekta).
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalniedo liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Obowiązek podatkowy wygasa zupływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 8. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 
 9. Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 10. W ciągu 7 dni po upływieterminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 11. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku nieruchomości:
Określa art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawyz dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.). Podatek od nieruchomości płatnyjest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Wpłaty podatku od nieruchomości można dokonać u inkasenta, poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Nr 63 8009 00070000 1658 2001 0001.


Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

Formularze podatkowe

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry