BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.     
  Wniosek o zwrot podatku zawiera:
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego, numer telefonu;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
  • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
  • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
 2. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego wójta, burmistrza  (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.  
 3.  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 

 

 • od dnia 01 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone w terminie od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego;
 • od dnia 01 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski zostały złożone w terminie od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 

Uwagi:  Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie w terminie do 30 listopada stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 5
tel. 22 768-62-08

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 p.267)
Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2006.52379).


Wnioski do pobrania [obrazek]

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2009
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Wesołowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry