BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/dostep-do-informacji-pu/9829,Udostepnianie-informacji-publicznej.html
15.06.2024, 05:38

Udostępnianie informacji publicznej

Ogólny opis:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Formularz wniosku jest dostępny w plikach do pobrania (poniżej)

Korzystanie z zamieszczonego wzoru jest dobrowolne. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać formę wybraną przez wnioskodawcę. Wnioskodawca podaje dane umożliwiające realizację wniosku; może też zostać zobowiązany do uzupełnienia danych w przypadku wydawania decyzji administracyjnej.

2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie E-puap dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl lub za pomocą e-mail na skrzynkę um@poczta.lomianki.pl

b. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Urząd Miasta Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

c. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w godzinach jego pracy: 

-poniedziałek - od 10.00 do 18.00;

- wtorek-piątek - od 8.00 do 16.00;

Opłaty:

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Informacja o numerach rachunków bankowych - TUTAJ

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

· poprzez pocztę tradycyjną bądź elektroniczną.

· osobiście w siedzibie urzędu.

· poprzez skrzynkę podawczą E-puap.

4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Sposoby załatwienia wniosku:

1. Przekazanie informacji w drodze czynności materialno-technicznej.

2. Poinformowanie wnioskodawcy o braku żądanej informacji publicznej lub o obowiązującym innym trybie jej udostępnienia wynikającym z odrębnych przepisów prawa.

3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi: tajemnicę ustawowo chronioną albo dotyczy sfery prywatności, informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku.

4. Umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej - jeżeli niemożliwe jest zrealizowanie wniosku we wskazanej formie, a wnioskodawca nie odpowie na powiadomienie informujące o przyczynach braku udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, a także wskazujące alternatywną formę udostępnienia informacji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej lub umarzających postępowanie o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji.

Wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na bezczynność lub prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łomianki.

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia tj. w sytuacji, w której nie przysługuje inny środek zaskarżenia uprzednio wzywając do usunięcia naruszenia prawa. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Natomiast sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 902).

 

Metadane

Data publikacji : 16.12.2019
Data modyfikacji : 16.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony