BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2024 r.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz.70 ze zm.,  w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwała Nr XX/244/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki  (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28.10.2016 r., poz. 9170), 

1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w  ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni;
b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
 

2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
- dla powierzchni użytkowej do 1000 m2 włącznie – 22,04  zł od 1 m2,
- dla powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 - 22,66 zł od 1 m2,
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

3.od budowli:
a. wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b. pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienia:

Uchwała Nr XXX/354/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r.,  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 08.08.2017r. poz. 6565), 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
  2. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej określonej w przepisach ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz.862);
  3. grunty zajęte pod drogi ogólnie dostępne nie będące drogami publicznymi.

Zwolnienia, o których mowa nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023.1129).
Do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta  89,63 zł za 1 dt 

W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosi:
89,63 zł  x  2,5 q żyta =  224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
89,63 zł  x     5 q żyta  =  448,15 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

PODATEK LEŚNY
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. 2023.1130).
Do ustalenia podatku leśnego na 2024 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna 327,43 zł za 1 m3.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi:
327,43 zł  x  0,220 m3 drewna = 72,0346 zł od 1 ha lasu.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011r. w sprawia  określenia  stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 32poz.7459) zmieniona Uchwałą Nr XII/134/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 12.12.2015r.r. poz. 10836):
1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 740,00 zł;
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 220,00 zł;
c.  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 460,00 zł;
2.  od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 w pkt 2ustawy, o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały NrXVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XII/134/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.:

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 680,00 zł,
4. ciągniki siodłowe lub balastowe, o których mowa w art. 8 w pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XII/134/2015z dnia 26 listopada 2015 r.

5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 460,00 zł,
6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XII/134/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

7. od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a. mniejszej niż 22 miejsca 1 150,00 zł,
b. równej lub większej niż 22 miejsca 1 380,00 zł.

Zwolnienia

Uchwała Nr XIX/165/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31.12.2019r. poz. 15956), 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych  autobusy z napędem elektrycznym.

FORMY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT.

  1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.
  2. Wpłaty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – zobowiązań  podatkowych powstających w   wyniku doręczenia decyzji ustalających wysokość tych zobowiązań – należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.
  3. Wpłaty podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy uiszczać  na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001. 
  4. Wpłaty podatku od środków transportowych  należy uiszczać  na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001. 
  5. Wpłaty podatków  i opłat można dokonywać bezpośrednio w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8,  lub formie bezgotówkowej kartą płatniczą w  Urzędzie Miejskim  w  Łomiankach  ul. Warszawska 115.
  6. Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

FORMULARZE PODATKOWE

1. Podatek od  nieruchomości 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  (Dz. U. z 2019r., poz. 1104)

2. Podatek rolny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)

3. Podatek leśny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach  i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)

4. Podatek od środków transportowych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych  

DT-1/A  Załącznik do deklaracji DT-1

5. Powiadomienia SMS/E-MAIL

Oświadczenie wyrażenia zgody (rezygnacji) na powiadomienia SMS/E-MAIL 

6. Pelnomocnictwa

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPL-1 Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Formularze podatkowe można składać za pośrednictem ePUAP.

Metadane

Metadane

Data publikacji : 28.12.2023
Data modyfikacji : 31.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry