BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2003 r.

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODSTAWA OPODATKOWANIA STAWKA PODATKU w 2003 r.
I. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach Powierzchnia użytkowa tj. powierzchnia budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe  
1. budynki mieszkalne lub ich części pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni 0,51 zł
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
2. pozostałe budynki pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni 5,78 zł
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
a. komórki pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni 3,40 zł
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
b. budynki gospodarcze lub ich części:
- służące działalności leśnej lub rybackiej,
- położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
- zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
wszystkie pomieszczenia Zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84)
3. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni 16,90 zł
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
4. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni 3,46 zł
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
5. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni 8,06 zł
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
II. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego 2% ich wartości
III. Grunty Powierzchnia  
1. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m kw. powierzchni 0,62 zł
2. pozostałe grunty od 1 m kw. powierzchni 0,20 zł
3. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,38 zł/ha

PODATKI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

ŚRODKI TRANSPORTU STAWKA PODATKU
w 2003 r.
1.   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :  
     a.   od 3,5 tony  do  5,5 ton włącznie 600 zł
     b.   powyżej  5,5 tony do 9 ton włącznie 1000 zł
     c.   powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1200 zł
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton 2290 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1400 zł
4.  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
     a.   równej 12 ton i do 36 ton włącznie 1770 zł
     b.   powyżej 36 ton 2290 zł
5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 1200 zł
6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  
     a.   od 12 ton do 36 ton włącznie 1400 zł
     b.   powyżej 36 ton 1770 zł
7. od autobusów,  o których mowa w art.8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia  
     a.   mniej niż 30 miejsc 1200 zł
     b.   równej lub wyższej niż 30 miejsc 1200 zł


Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu Gminy informuje, że Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, prowadzący obsługę bankową naszego urzędu, wprowadza nowe numery rachunków w standardzie NRB i od 1 stycznia 2004 r. tylko te numery rachunków będą obowiązywały:
 1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
  (wpłaty podatków, mandatów, opłaty alkoholowe...),
 2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
  (wpłaty za dzierżawę, najem...),
 3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
  inwestycje
 4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - rachunek bieżący UMiG -
  depozyt,
 5. 05 8009 0007 0007 8256 9001 0001 - rachunek bieżący UMiG -
  środki specjalne na budowę i utrzymanie dróg,
 6. 71 8009 0007 0000 1094 9001 0001 - rachunek bieżący Gminny
  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do dnia 31 grudnia 2003 r. będą obowiązywały zarówno stare jak i nowe numery rachunków bankowych.

Metadane

Data publikacji : 18.12.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry