BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63 zł od od 1 m2
 2. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha
 3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od 1 m2

od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych 0,52 zł od 1 m pow. użyt.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,30 zł od 1 m pow. użytk.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł od 1 m pow. użytk.
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł od 1 m pow. użytk.
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,80 zł od 1 m pow. użyt.

od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 030,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 240,00 zł
 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 440,00 zł
 2. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1240,00 zł
 3. od samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego lub balastowego oraz przyczepy lub naczepy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych odpowiednio w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. (Uchwały dostępne są na portalu www.lomianki.pl - Uchwały i zarządzenia).
 4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc 1000 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1200 zł
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
 1. Stawkę roczną od posiadania psów ustala się w wysokości 10,00 zł od jednego psa z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W przypadku, gdy okoliczności uzasadniające obowiązek podatkowy powstały po dniu 30 czerwca roku podatkowego, stawka podatku od posiadania psów wynosi 5,00 zł od każdego psa.

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Przypomnijmy: Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, na rachunek bankowy budżetu gminy oraz w drodze inkasa.
OPŁATY TARGOWE
 1. Przy sprzedaży z:
  1. ręki, roweru lub koszyka artykułów spożywczych 2,50 zł
  2. straganu, stołu oraz w innych sytuacjach kwiatów, owoców i warzyw 5,00 zł
  3. straganu, stołu oraz w innych sytuacjach artykułów spożywczych z wyłączeniem sprzedaży owoców i warzyw 12,50 zł
  4. samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 17,50 zł
  5. Przy sprzedaży mięsa i artykułów przemysłowych oraz innych niewymienionych w pkt.1 17,50 zł
  Pobór opłaty targowej zarządzono w drodze inkasa. Na inkasenta wyznaczono Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach.
  FORMULARZE DO POBRANIA
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (pdf)   

  Deklaracja na podatek od nieruchomości(pdf)   

  Informacja w sprawie podatku rolnego (pdf)   

  Deklaracja na podatek rolny (pdf)   

  Informacja w sprawie podatku leśnego (pdf)   

  Deklaracja na podatek leśny (pdf)   

  Informacja w sprawie podatku od środków transportowych (pdf)   

  Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf)   


  Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu Gminy informuje, że Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, prowadzący obsługę bankową naszego urzędu, wprowadza nowe numery rachunków w standardzie NRB i od 1 stycznia 2004 r. tylko te numery rachunków będą obowiązywały:
  1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
   (wpłaty podatków, mandatów, opłaty alkoholowe...),
  2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
   (wpłaty za dzierżawę, najem...),
  3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
   inwestycje
  4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - rachunek bieżący UMiG -
   depozyt,
  5. 05 8009 0007 0007 8256 9001 0001 - rachunek bieżący UMiG -
   środki specjalne na budowę i utrzymanie dróg,
  6. 71 8009 0007 0000 1094 9001 0001 - rachunek bieżący Gminny
   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym 2005 r. w zakresie podatku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (pdf)   

  Metadane

  Data publikacji : 04.01.2005
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Łomiankach
  Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
  Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry