BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63 zł od od 1 m2
 2. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha
 3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od 1 m2

od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych 0,53 zł od 1 m 2pow. użyt.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,30 zł od 1 m 2pow. użytk.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,30 zł od 1 m 2pow. użytk.
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł od 1 m 2pow. użytk.
 5. zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia , naprawy wyrobów kaletniczych i rymarskich, naprawy elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawy zegarków i zegarów, dorabiania kluczy, sprzedaży detalicznej książek i czasopism 2,90 zł od 1m 2pow. użytk.,
 6. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,80 zł od 1 m 2pow. użyt.

od budowli lub ich części
 • wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, związanych z procesem poboru i uzdatniania wody - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 060,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 270,00 zł

  samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 1 uchwały IV/15/2006 z 12 grudnia 2006 r.
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 470,00 zł
  ciagniki siodłowe lub balastowe o masie całkowitejrównej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 2 uchwały IV/15/2006 z 12 grudnia 2006 r.
 3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1270,00 zł
 4. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 3 uchwały IV/15/2006 z 12 grudnia 2006 r.;
  (Uchwały dostępne są na portalu w www.lomianki.pl - Uchwały i zarządzenia nr IV/15/2006 r.).
 5. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc 1000 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1200 zł
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
 1. Stawkę roczną od posiadania psów ustala się w wysokości 10,00 zł od jednego psa z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W przypadku, gdy okoliczności uzasadniające obowiązek podatkowy powstały po dniu 30 czerwca roku podatkowego, stawka podatku od posiadania psów wynosi 5,00 zł od każdego psa.

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Przypomnijmy: Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, na rachunek bankowy budżetu gminy oraz w drodze inkasa.
OPŁATY TARGOWE
 1. Przy sprzedaży z:
  1. ręki, roweru lub koszyka artykułów spożywczych 3,00 zł
  2. straganu, stołu oraz w innych sytuacjach kwiatów, owoców i warzyw 5,00 zł
  3. straganu, stołu oraz w innych sytuacjach artykułów spożywczych z wyłączeniem sprzedaży owoców i warzyw 13,00 zł
  4. samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 18,00 zł
  5. Przy sprzedaży mięsa i artykułów przemysłowych oraz innych niewymienionych w pkt.1 18,00 zł
  Pobór opłaty targowej zarządzono w drodze inkasa. Na inkasenta wyznaczono Zakład Komunalny w Łomiankach, ul.Szpitalna 7.
  FORMULARZE DO POBRANIA
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (pdf)   

  Deklaracja na podatek od nieruchomości(pdf)   

  Informacja w sprawie podatku rolnego (pdf)   

  Deklaracja na podatek rolny (pdf)   

  Informacja w sprawie podatku leśnego (pdf)   

  Deklaracja na podatek leśny (pdf)   

  Informacja w sprawie podatku od środków transportowych (pdf)   
  Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf)   


  Informacja o numerach rachunków bankowych
  1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 -
   rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy Łomianki,
  2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 -
   rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Łomianki
   (wpłaty podatków, opłat: targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę , najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu),
  3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 -
   rachunek bieżący UMiG - inwestycje,
  4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 -
   rachunek bieżący UMiG - depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, wpłaty partycypacyjne w kosztach budowy sieci wodno-kanalizacyjne),
  5. 71 8009 0007 0000 1094 9001 0001 -
   rachunek bieżący Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2007 r. w zakresie podatku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2007 r. (pdf)   

  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2007 r. w zakresie podatku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2007 r. (pdf)     Opracowała: Hanna Dąbrowska

  Metadane

  Data publikacji : 28.12.2006
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Łomiankach
  Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
  Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry