BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwała Nr XXIX/213/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 października 2008 r.

od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,67 zł od od 1 m 2 powierzchni.
 2. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 ha powierzchni.
 3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,31 zł od 1 m 2 powierzchni.

od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych 0,60 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,72 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,04 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

od budowli lub ich części
 1. 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uchwała Nr XXIX/214/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 października 2008 r.
 1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 690,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 140,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 360,00 zł
 2. od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 w pkt 2 ustawy, o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 1 uchwały XXIX/214/208 z 30 października 2008 r.,
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 560,00 zł
 4. ciągniki siodłowe lub balastowe, o których mowa w art. 8 w pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 2 uchwały XXIX/214/208 z 30 października 2008 r.
 5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1360,00 zł
 6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 3 uchwały XXIX/214/208 z 30 października 2008 r.;
  Uchwały dostępne są na portalu Uchwały i zarządzenia XXIX/214/2008 z 30 października 2008 r..
 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc 1070 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1280 zł
OPŁATY TARGOWE
Uchwała Nr XXIX/215/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 października 2008 r.
 1. Przy sprzedaży z:
  1. ręki, roweru lub koszyka artykułów spożywczych 4,00 zł
  2. straganu, stołu kwiatów, owoców i warzyw 6,00 zł
  3. straganu, stołu artykułów spożywczych z wyłączeniem sprzedaży owoców i warzyw 15,00 zł
  4. samochodu o ładowności poniżej 1,5 tony 15,00 zł
  5. samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 20,00 zł
 2. Przy sprzedaży mięsa i artykułów przemysłowych oraz innych nie wymienionych w pkt.1 20,00 zł
 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Przypomnijmy Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Warszawska 115, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa.
FORMULARZE DO POBRANIA

Informacja o numerach rachunków bankowych
 1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy Łomianki,
 2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 - rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Łomianki (wpłaty podatków, opłat: targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu),
 3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 - rachunek bieżący UMiG - inwestycje,
 4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - rachunek bieżący UMiG - depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, wpłaty partycypacyjne w kosztach budowy sieci wodno-kanalizacyjne),
 5. 71 8009 0007 0000 1094 9001 0001 - rachunek bieżący Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.


Opracowała: Monika Ślusarczyk

Metadane

Data publikacji : 09.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry