BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/podatki-i-oplaty-lokaln/5571,Podatki-i-oplaty-lokalne-w-2011-r.html
13.07.2024, 15:14

Podatki i opłaty lokalne w 2011 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2010 r.

od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od od 1 m 2 powierzchni.
 2. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 ha powierzchni.
 3. odpozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowejdziałalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m 2 powierzchni.

od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych 0,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00  zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,02 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzialające tych świadczeń 4,27 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 5. pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,25  zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

od budowli lub ich części
 1. 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY

Do ustalenia podatku rolnego na 2011 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r., która wynosi 37,64 zł z 1q
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2011 rok wynosi:
37,64 zł  x  2,5 q  =   94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy z gospodarstwa rolnego
37,64 zł  x  5 q     = 188,20 zł za 1 ha fizyczny od działki rolnej.

PODATEK LEŚNY

Do ustalenia podatku leśnego na 2011 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r., która wynosi 154,65 zł za 1 m3
W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2011 rok wynosi:
154,65 zł  x  0,220 m3 = 34,023 zł za 1 ha fizyczny lasu.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2010 r.
 1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 710,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 170,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 400,00 zł
 2. od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 w pkt 2 ustawy, o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2010 r.
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 610,00 zł
 4. ciągniki siodłowe lub balastowe, o których mowa w art. 8 w pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2010 r.
 5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 400,00 zł
 6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2010 r.
 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc 1 100,00 zł zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 320,00 zł
OPŁATY TARGOWE
Uchwała Nr XVL/332/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009 r.
 1. Przy sprzedaży z:
  1. ręki, roweru lub koszyka artykułów spożywczych 4,00 zł
  2. straganu, stołu kwiatów, owoców i warzyw 6,20 zł
  3. straganu, stołu artykułów spożywczych z wyłączeniem sprzedaży owoców i warzyw 15,50 zł
  4. samochodu o ładowności poniżej 1,5 tony 15,50 zł
  5. samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 21,00 zł
 2. Przy sprzedaży mięsa i artykułów przemysłowych oraz innych nie wymienionych w pkt.1 21,00 zł
 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.


Przypomnijmy
Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8, 
w drodze inkasa lub
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomainkach.

FORMULARZE DO POBRANIA


Informacja o numerach rachunków bankowych
 1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 – rachunek bieżący budżetu Gminy Łomianki,
  (opłaty: za udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych)
 2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 – rachunek dochodów Urzędu Miejskiego 
  (wpłaty podatków, opłat: targowej, skarbowej, za zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów...),
 3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 – rachunek bieżący Urzędu Miejskiego – inwestycje,
 4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 – rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego – depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, operaty szacunkowe).
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r.
  • Opracowała: Monika Ślusarczyk
 • Metadane

  Data publikacji : 11.01.2011
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Łomiankach
  Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
  Osoba udostępniająca informację:

  Opcje strony