BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr XVII/91/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 232 poz.7460)

od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od od 1 m 2 powierzchni.
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,21 zł od 1 ha powierzchni.
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,34 zł od 1 m 2 powierzchni.

od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych 0,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,80  zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,40 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
 5. pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,51  zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

od budowli:
 1. wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. od pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY

Do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969), która wynosi 74,18 zł z 1 dt. 
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2012 rok wynosi:
74,18 zł  x  2,5 q żyta = 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;
74,18 zł  x  5 q żyta = 370,90 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

PODATEK LEŚNY

Do ustalenia podatku leśnego na 2012 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 970), która wynosi 186,68 zł za 1 m3
W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2012 rok wynosi:
186,68 zł  x  0,220 m3 drewna = 41,07 zł od 1 ha lasu.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 232 poz.7459)

 1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 740,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 220,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 460,00 zł
 2. od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 w pkt 2 ustawy, o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. 
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 680,00 zł
 4. ciągniki siodłowe lub balastowe, o których mowa w art. 8 w pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. 
 5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 460,00 zł
 6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. 
 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 30 miejsc 1 150,00 zł zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 380,00 zł
OPŁATY TARGOWE
Uchwała Nr XVI/89/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 232 poz.7458)
 1. Przy sprzedaży z:
  1. ręki, roweru lub koszyka 4,20 zł
  2. stolika 6,50 zł
  3. straganu 16,20 zł
  4. samochodu o ładowności poniżej 1,5 tony 16,20 zł
  5. samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 22,00 zł
 2. Przy sprzedaży mięsa i artykułów przemysłowych oraz innych nie wymienionych w pkt.1 21,00 zł
 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.


Przypomnijmy
Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8, 
w drodze inkasa lub
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.


Uchwała Nr XXI/ 122/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 10 maja 2012 r. poz 3920.


Uchwała Nr XXIII/ 140/ 2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 10 maja 2012 r. poz 3918.

FORMULARZE DO POBRANIA

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych


Informacja o numerach rachunków bankowych
 1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 – rachunek bieżący budżetu Gminy Łomianki,
  (opłaty: za udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych)
 2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 – rachunek dochodów Urzędu Miejskiego 
  (wpłaty podatków, opłat: targowej, skarbowej, za zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów...),
 3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 – rachunek bieżący Urzędu Miejskiego – inwestycje,
 4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 – rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego – depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, operaty szacunkowe).
 • Opracowała: Monika Ślusarczyk

Metadane

Data publikacji : 29.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry