BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwała Nr XX/244/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28.10.2016r. poz. 9170), 

stawki od gruntów:
a.    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni;
b.    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c.    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
d.    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

stawki od budynków lub ich części:

a.    mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b.    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
- dla powierzchni użytkowej do 1000 m2 włącznie – 22,04  zł od 1 m2,
- dla powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 - 22,66 zł od 1 m2,
c.    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d.    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e.    od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,83 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
od budowli:
a.    wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b.    pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY

Do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 52,44 zł za 1 dt. - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (M.P. 2016.993).
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2017 rok wynosi:
52,44 zł  x  2,5 q żyta = 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
52,44 zł  x    5 q żyta  = 262,20 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

PODATEK LEŚNY
Do ustalenia podatku leśnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wyniosła 191,01 zł za 1 m3. - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. (M.P. 2016.996).
W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi:
191,01 zł  x  0,220 m3 drewna = 42,0222 zł od 1 ha lasu.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 232poz.7459) zmieniona Uchwałą Nr XII/134/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 12.12.2015r.r. poz. 10836):
1.    od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a.    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 740,00 zł
b.    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 220,00 zł
c.    powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 460,00 zł
2.    od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 w pkt 2ustawy, o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały NrXVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XII/134/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.:

[obrazek]

3.   od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 680,00 zł
4.    ciągniki siodłowe lub balastowe, o których mowa w art. 8 w pkt 4 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XII/134/2015z dnia 26 listopada 2015 r.

[obrazek]

5.   od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 460,00 zł
6.    od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały NrXVI/90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XII/134/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

[obrazek]

7.   od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a.    mniejszej niż 22 miejsca 1 150,00 zł,
b.    równej lub większej niż 22 miejsca 1 380,00 zł.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 września 2015 r. (Dz. Urz.Woj. Maz. z dnia 09.10.2015r. poz. 8145):
1.    stawka 12,50 zł od osoby w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny,
2.    stawka 25,00 zł od osoby w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.

FORMY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT.
1.    Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.
2.    Wpłaty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – zobowiązań  podatkowych powstających w    wyniku doręczenia decyzji ustalających wysokość tych zobowiązań – należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.
3.    Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8, w drodze inkasa lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
4.    Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.
Uchwała Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia10.05.2012r. poz. 3920) wraz z Załącznikiem do Uchwały, zmienionym Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1579).

Informacja o numerach rachunków bankowych

  1. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 – rachunek dochodów Urzędu Miejskiego (rachunek dochodów Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych- zobowiązań podatkowych powstających  w wyniku  złożenia deklaracji  oraz   wpłaty opłat: skarbowej, za zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności, za udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, za udostępnianie informacji publicznej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów...),  
  2. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 – rachunek bieżący budżetu Gminy Łomianki (dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody realizowane przez urzędy skarbowe),
  3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 – rachunek bieżący Urzędu Miejskiego – inwestycje,  
  4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 – rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego – depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, operaty szacunkowe),
  5.  79 8009 0007 0000 1658 2001 0101 – wydatki Urzędu.

FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
Uchwała Nr XIV/166/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki (Dz.Urz.Woj,Maz. z dnia 15marca 2016 r., poz.2546)
Uchwała Nr XIII/148/ 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 4 stycznia2016 r., poz. 37)
Uchwała Nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj.Maz. z dnia 4 stycznia 2016 r., poz. 40).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2015, poz. 2025).

FORMULARZE DO POBRANIA [obrazek]:
1. dla osób fizycznych:
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1
Załącznik– Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Informacja na podatek rolny IR-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Informacja na podatek leśny IL-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1

2. dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1

3. dla podatników podatku od środków transportowych:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 
Załącznik do deklaracji DT-1 DT-1/A

4. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)

osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Kępa

Metadane

Data publikacji : 15.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry