BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykonanie budżetu za 2020 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 r. 

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb28S 
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb27S 
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN 
sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS 
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - RBZ

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2020 r.
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb-28S

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku - Rb-34S

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - Rb-N

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - Rb-Z 


Wykonanie budżetu za III kwartał 2020 r.

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku - RB-34S
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-Z

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2020 r.

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb28S 
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunk - Rb-34Sb 
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N 
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-ST 
roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręceń i gwarancji Rb-Z 
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Rb-27S 
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS 
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr WAO.0050.164.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - wykonanie na 30.06.2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - wykonanie na 30.06.2020 r.  
Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2020 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań jst - rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2020 wykonanie na 30.06.2020 r. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r. 
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r. 
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r. 
Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r. 
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r. 
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020 r.  
Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020 
Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2020 r. - wykonanie na 30.06.2020 r.
Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 r. 
Informacja z wykonania wykonanie budżetu gminy za I półrocze 


INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOMIANKI NA 30 CZERWCA 2020 ROKU 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2020-2030 
Wykaz przedsięwzieć do WPF 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 
Informacja do wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 Centrum Kultury 
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020-30.06.2020 Biblioteka Publiczna 

 

Uchwały Nr Wa.370.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Łomianki Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za I półrocze 2020 roku. 


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Karolina Aszkiełowicz

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2020.

Zarządzenie Nr WAO.0050.72.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2020.
Sprawozdanie
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łomianki za rok 2020 - część opisowa
Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok
Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela nr 3 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela Nr 3a - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.
Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami - rok 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela Nr 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela Nr 7 - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Tabela Nr 8 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2020.
Tabela Nr 8 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2020 - informacja dodatkowa.
Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - rok 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowych - rok 2020 - wykonanie na 31.12.2020 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020 - wykonanie 31.12.2020 r.
Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2020 r. - wykonanie na 31.12.2020 r.
Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2020 r.
Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2020 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Stan mienia na 31.12.2020 r.
Informacje o stanie mienia komunalnego dotyczące praw majątkowych, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2020 r.
Nieruchomości pozyskane do mienia w 2020 r.
Wykaz nieruchomości gruntowych w mieniu komunalnym Gminy Łomianki na dzień 31 grudnia 2020 r.
Biblioteka Publiczna w Łomiankach.
Centrum Kultury w Łomiankach.

UCHWAŁA Nr 3.e./304/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy Łomianki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Karolina Aszkiełowicz

 

Metadane

Data publikacji : 07.05.2020
Data modyfikacji : 29.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry