BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykonanie budżetu za 2021 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 r. 

 
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S 
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku Rb-34S 
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS 
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-Z 
sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 Rb-28 NWS 
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S 
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N 

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb-27S 

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb-28S 

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku - Rb-34S 

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS 

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N 

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z 

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 

RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki za I półrocze 2021 roku

Informacja

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łomianki na 30 czerwca 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2021-2030

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za i półrocze 2021 roku

Informacja o wykonaniu planu finansowego na dzień 30 czerwca Centrum Kultury w Łomiankach

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021

Zarządzenie Nr WAO.0050.79.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2021. 

Sprawozdanie z wykoniania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021  
Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki 
Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 31.12.2021 
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 31.12.2021 r 

Tabela Nr 2a Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2021 r.
Tabela Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
 Tabela Nr 3a Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 
 Tabela Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.  
 Tabela Nr 5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r
Tabela Nr 6 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.
 Tabela Nr 7 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r 
Tabela Nr 8 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2021 

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r. 
Tabela Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.
Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 2 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r. 

 Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2021 r.
 Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2021 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Stan mienia - jednostki.31.12.2021 
 Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2021r.
 Zestawienie nieruchomości pozyskanych do mienia w 2021
Zestawienie nieruchomości gruntowych w mieniu komunalnym Gminy Łomianki 
 Biblioteka Publiczna 2021 
 Centrum Kultuty w Łomiankach 2021 

Uchwały Nr 3.e./184/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy Łomianki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021. 

Bilans z wykonania budżetu na 31.12.2021 r.

Bilans jednostki budżetowej zbiorczo jst 31.12.2021 r.

Informacja dodatkowa na 31.12.2021 r. zbiorczo

Infromacja dodatkowa 31.12.2021 zbiorczo wyciąg

RZiS jednostki budżetowej - zbiorczo jst 31.12.2021 r.

ZZF jednostki budżetowej zbiorczo jst 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2021 

Bilans Urząd 31.12.2021 korekta

Informacja dodatkowa UM 31.12.2021

Informacja dodatkowa Urząd Miejski na 31.12.2021 r.

RZiS31.12.2021 Urząd korekta

ZZF 31.12.2021 Urząd korekta

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Karolina Aszkiełowicz

Metadane

Data publikacji : 27.04.2021
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Dąbrowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry