BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/wykonanie-budzetu-gminy/11898,Wykonanie-budzetu-za-2022-r.html
25.06.2024, 13:19

Wykonanie budżetu za 2022 r.

Uchwały Nr 3.e./241/2023 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2023 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2022

Bilans Urzędu Miejskiego 31.12.2022 r.
Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Łomiankach 31.12.2022 r.
RZiS na 31.12.2022 r. Urząd Miejski
Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki na 31.12.2022 r. Urząd Miejski


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2022

Zarządzenie Nr WAO.0050.84.2023
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok - strona tytułowa
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2022 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego - strona tytułowa
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Łomiankach
Informacja o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2022 - strona tytułowa
Stan mienia na 31.12.2022 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022 r.
Zestawienie nieruchomości pozyskanych do mienia w 2022 r.
Działki gminne, które w 2022 r. uległy likwodacji
Zestawienie nieruchomości gruntowych w mieniu komunalnym Gminy Łomianki na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2022 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu 
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wedłuh tytułów dłużnychjednostki samorządu terytorialnego 
Rb-Z  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2022 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust.1ustawy o finansach publicznych 
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 


UCHWAŁA Nr 3.d./242/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrz Gminy Łomianki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2022 roku

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2022 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków,które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust.1ustawy o finansach publicznych 
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 

Rb-N  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
 

 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Data modyfikacji : 05.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Mikołaj Bolmowski

Opcje strony