BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/wykonanie-budzetu-gminy/12890,Wykonanie-budzetu-za-2023-r.html
25.06.2024, 15:04

Wykonanie budżetu za 2023 r.

Uchwała Nr 3.e./301/2024 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 24 kwietnia 2024 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2023.
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2023

Zarządzenie Nr WAO.0050.71.2024 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki - strona tytułowa
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2023
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  samorządowych Instytucji Kultury: Biblioteki Publicznej w Łomiankach i Centrum Kultury w Łominkach- str.tytułowa
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  samorządowych Instytucji Kultury: Biblioteki Publicznej w  Łomiankach
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Łomiankach
Informacja o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2023 - strona tytułowa
Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 r
Stan mienia na 31.12.2023 r.
Zestawienie nieruchomości pozyskanych do mienia w 2023 r.
Działki gminne, które w 2023 r. uległy likwidacji
Zestawienie nieruchomości gruntowych w mieniu komunalnym Gminy Łomianki na dzień 31 grudnia 2023 r.

 

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2023 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu 

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2023 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2023 r.

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego
RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwaracji

 

Wykonanie budżetu za I kwartał 2023 r.

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwaracji
RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego
RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


 

Metadane

Data publikacji : 04.05.2023
Data modyfikacji : 30.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony