BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/wykonanie-budzetu-gminy/5790,Wykonanie-budzetu-za-2016-r.html
20.05.2024, 02:12

Wykonanie budżetu za 2016 r.

Uchwała Nr Wa.0031.41.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r. dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Łomianki na 2016 rok[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Bożenna Piotrowska

Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 r.
Sprawozdanie : wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s[obrazek]
Sprawozdanie : wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie : stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N[obrazek]
Sprawozdanie : nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie : stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]

Wykonanie budżetu za II kwartał 2016 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z [obrazek]

Zarządzenie Nr RKA.0050.119.2016[obrazek]


Uchwała Nr Wa.305.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2016 roku [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Bożenna Piotrowska

Wykonanie budżetu za III kwartał 2016 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS[obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z[obrazek]

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2016 r.

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb28S  [obrazek]
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb27S  [obrazek]
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN  [obrazek]
sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS  [obrazek]
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - RBZ  [obrazek]
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych - Rb-34S [obrazek]
sprawozdanie z dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu - Rb-PDP [obrazek]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2016 rok[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 26.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony