BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/wykonanie-budzetu-gminy/5792,Wykonanie-budzetu-za-2018-r.html
2023-10-01, 17:28

Wykonanie budżetu za 2018 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 r.
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb28S [obrazek]
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb27S [obrazek]
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - RbN [obrazek]
sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - RbNDS [obrazek]
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - RBZ  [obrazek]

Wykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z [obrazek]
Roczne sprawozdanie z wykoniania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 - Rb-28NWS [obrazek]

Uchwała Nr Wa.305.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2018 roku [obrazek]
 
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Lucyna Kusińska

Wykonanie budżetu za III kwartał 2018 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s [obrazek]
Sprawozdanie: wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]
Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z [obrazek]

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2018 r.
Sprawozdanie: wykonanie planu dochodów budżetowych  Rb27s [obrazek]

Sprawozdanie: wykonanie planu wydatków budżetowych  Rb28s[obrazek] 
Sprawozdanie: wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S [obrazek]
Sprawozdanie: stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [obrazek]
Sprawozdanie: nadwyżka/deficyt Rb-NDS [obrazek]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2018 r.[obrazek]


Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2018
Bilans Urzędu Miejskiego sporządzony na 31.12.2018 r. [obrazek]

 Informacja dodatkowa Urząd Miejski 31.12.2018 r.[obrazek]

Rachunek Zysku i Strat sporządzony na 31.12.2018 r. Urząd Miejski [obrazek]

Zestawienie Zmian Funduszu sporządzone na 31.12.2019 r. Urząd Miejski [obrazek]

Sprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.


Uchwała Nr Wa.164.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie - sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 r. [obrazek]

Metadane

Data publikacji : 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony