BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwane dalej RODO, informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05 – 092 Łomianki,

tel. 22 768 63 01, e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl

2.W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych można się  skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: iod@poczta.lomianki.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05–092 Łomianki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit:

  1. RODO -   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. RODO -    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. RODO -     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. RODO -    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. RODO -       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz przepisów szczególnych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Łomianki.

4.Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Miejskiego w Łomiankach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz pozwalające na realizację zadań ustawowych. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

  1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem;
  2. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

5. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pani/Pana dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

6.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. Państwa uprawnienia będą realizowane w określonych przypadkach wynikających z RODO.

7.W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.

9.Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.

10.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2021
Data modyfikacji : 18.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry