BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Informacja o WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW na kadencję 2008-2012.

Dotyczy : WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW na kadencję 2008-2012.

     Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
      Na podstawie art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami )oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50 poz.2135 Biuro Rady informuje, że terminie do dnia 30 czerwca 2007r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Sądów powszechnych :
     Następnie w terminie najpóźniej do końca października 2007 r. Rada Miejska dokona wyboru ławników do Sądów Powszechnych. Do:
 1. Sądu Okręgowego w Warszawie - 16 osób
 2. Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba
 3. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza - 6 osób
 4. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 3 osoby.

     Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia ,organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
     Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
     Druki zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łomiankach ul. Warszawska 115 ? Biuro obsługi mieszkańca pok. nr 1.
     Informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Biura Rady Miejskiej - Anna Rynkowska pok. Nr 3 , tel. 0-22 751-13-07, 751-21-19 , 751-10-01 wew. 51 i 59 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
&Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
 1. aktualne 3 fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego/można ją uzyskać w budynku Sądu Warszawa, Al. Solidarności 127,
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika .


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów ,od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. duchowni,
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 8. radni gminy, która dokonuje wyboru ławników,


NIE MOŻNA BYĆ ŁAWNIKIEM JEDNOCZEŚNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM SĄDZIE.
     Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkaniai własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na tej liście.

Kierownik Biura Rady
Anna Rynkowska

Metadane

Data publikacji : 13.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry