BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Informacja o WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW kadencja 2012-2015

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

Informujemy, że do 30 czerwca 2011 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Warszawie (kadencja 2012-2015).
Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Łomiankach najpóźniej w październiku 2011 roku.

Kadencja ławników trwa 4 lata kalendarzowe.

 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Rada Miejska dokona wyboru łącznie 12 ławników:

- do Sądu Okręgowego w Warszawie – 5 osób

- do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 osoby

- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie– 4 osoby

- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 osoba

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia

Stosownie do przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów
 2. stowarzyszenia
 3. organizacje społeczne
 4. organizacje zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 5. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego
 3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
 5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie Miejskim w pok. 3 przy ul. Warszawska 115.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można uzyskać w:

 1. Biurze Rady Miejskiej w Łomiankach, ul Warszawska 115
 2. na stronie internetowej www.lomianki.pl/bip

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Rynkowska, tel. 22 768 63 28.

 

Ponadto informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zmieniły się między innymi zasady, co do ławników w kwestii postępowań sprawdzających. Zgodnie z art. 139 pkt 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, do ławników przepis art. 85 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, stosuje się odpowiednio.
W związku z powyższym kandydat na ławnika ma obowiązek zapoznania się z treścią ustawy o ochronie informacji niejawnych a pisemne oświadczenie w tej sprawie złożone zostanie przez ławnika podczas składania ślubowania i dołączone do karty ławnika.

 

Załączniki:

1.      karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego

2.      wniosek - informacja z Krajowego Rejestru Karnego

3.      oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

4.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

5.      lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika sądowego.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry