BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wybory uzupełniające na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie


INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH  NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE NA KADENCJĘ 2012-2015

Informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające ławników do  Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym Rada Miejska w Łomiankach wybierać będzie:

  • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie
  • 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Tryb zgłaszania kandydatów na ławników i ich wybór reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693).
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Warszawie upływa z dniem 15 marca 2012 roku.
 
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy
ul. Warszawskiej 115 – pokój nr 3 – Biuro Rady.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 768-63-28  

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach
/-/ Jan Grądzki

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego;
2. Lista osób popierających kandydata;
3. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
4. Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
5. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry