BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Informacja o WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW kadencja 2015-2019

I N F O R M A C J A
w sprawie
NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH


Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza
w Warszawie.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
8) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego;
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie;
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Rada Miejska

w Łomiankach dokona wyboru łącznie 10 ławników:

>  Sądu Okręgowego w Warszawie – 4 osoby
>   Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy
– 1 osoba
>   Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – 4 osoby
>   Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie w sprawach
z zakresu prawa pracy – 1 osoba
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, Referat Kadr i Administracji, pokój nr 1 do dnia 30 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać pod numerem telefonu 22 768 63 24

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [obrazek]
Lista osób zgłaszających kandydata [obrazek]
Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo [obrazek]
Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska [obrazek]

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry