BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Małe dotacje

MAŁE DOTACJE

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Gmina Łomianki może wesprzeć, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 
W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
- stronie internetowej,
- Biuletynie Informacji Publicznej.
 
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy. 
Należą do nich w szczególności:
 
1)    wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3)    ochrona i promocja zdrowia,
4)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6)    nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
7)    działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
8)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
10)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
11)    turystyka i krajoznawstwo,
12)    ratownictwo  i ochrona ludności,
13)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
14)    działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
15)    działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
16)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
17)    rewitalizacja.
 
Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument do pobrania 
 
OFERTY W TRYBIE MAŁYCH DOTACJI MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM GENERATORA WNIOSKÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE WWW.WITKAC.PL
 
Oferty generowane w systemie witkac są zgodne z uproszczonym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 
W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego. Dopuszczalne będzie zwiększenie i zmniejszenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 15% ich wysokości z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się kwota dotacji.
 

 

Metadane

Data publikacji : 02.08.2011
Data modyfikacji : 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry