BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/9695,Otwarte-konkursy-ofert-w-2016-roku.html
24.06.2024, 06:40

Otwarte konkursy ofert w 2016 roku

WP.523.00001.1.2016 - WYNIK KONSULTACJI po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" [obrazek]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]
************************************************************
Zarządzenie Nr RKA.0050.15.2015 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku [obrazek]

Zarządzenie Nr RKA.0050.2.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku [obrazek]

Formularz oferty
[obrazek]
Ramowy wzór umowy
[obrazek]
Formularz sprawozdania
[obrazek]

------------------

MAŁE DOTACJE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)) Gmina Łomianki może wesprzeć, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
- stronie internetowej
- Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi na odpowiednim formularzu. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Od dnia 10 maja 2016 r. obowiązuje nowy wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania - rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.

W przypadku ofert złożonych przed 10 maja br. obowiązują dotychczasowe przepisy. Obowiązuje ten sam wzór umowy.

Formularz - uwagi do oferty złożonej poza otwartym konkursem ofert (tryb tzw. małych grantów)
Formularz - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Formularz - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Metadane

Data publikacji : 05.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony