BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/programy/gminny-program-profilak/7580,Gminny-Program-Profilaktyki-i-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-na-2003-rok.html
21.07.2024, 13:12

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rokGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK
 1. Cele i zadania programu
  Podstawowym celem programu jest profilaktyka uzależnień, czyli zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów oraz zwiększanie zasobów koniecznych do ich zwalczania. Realizacja tych celów wymaga:
  1. Przyznania priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce uzależnień i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  2. Zapewnienia systematycznego finansowania realizacji Gminnego Programu.
  3. Pomocy w działalności jednostkom, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom realizującym zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Działania Gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień obejmują w szczególności:
  1. Zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych w realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
  Inicjatorem tych działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 3. Realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych polega na:
  1. Działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonej w zakresie obejmującym wszystkie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń, różne leki, rozpuszczalniki itp.) wspierającej zdrowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży.
  2. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy prawnej i psychospołecznej. Organizowaniu pomocy osobom narażonym na przemoc w rodzinie.
  3. Współpracy z Gminą w dziedzinie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki będących formą profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych.
  4. Podejmowaniu działań edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społeczności lokalnej i kształtowanie wzorców godnych naśladowania.
  5. Przekazywaniu w lokalnych środowiskach masowego przekazu wiedzy na temat przeciwdziałania alkoholizmowi innym uzależnieniom oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.
  6. Stałej współpracy z grupami samopomocowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, polegającej na wspieraniu finansowym realizacji programów w tym zakresie.
  7. Współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie kontroli przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/24/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.
  8. Stałej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w realizacji niniejszego programu.

Metadane

Data publikacji : 02.07.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony