BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Regulamin pracy komisji rewizyjnej rady miejskiej

Załącznik Nr 8

 

do Uchwały Nr XXXIII / 380 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 października 2017 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

§ 1.

1.    Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach, zwanej dalej Komisją.
2.    Zakres działania Komisji obejmuje funkcje kontrolne oraz opiniodawcze.
3.    Celem działania Komisji jest dostarczenie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych do oceny działalności burmistrza.
4.    Komisja jako organ Rady kontroluje działalność burmistrza, a także jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.
 

Rozdział 1
Zadania

§ 2.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

Rozdział 2
Organizacja Komisji Rewizyjnej


§ 3.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie ustalonej uchwałą Rady.
2. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 4.

1.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
2.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach
w sprawach, w których dotyczy to jego interesu prawnego.
2.    W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3.    O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4.    Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji
o wyłączeniu do Rady w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 

Rozdział 3
Zasady Kontroli

§ 6.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1)  legalności,
2)  gospodarności,
3)  rzetelności,
4)  celowości,
5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.    Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 7.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 8.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)    kompleksowe – obejmujące działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)    problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)    sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 9.

1.    Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2.    Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 10.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 21 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 7 dni roboczych.

§ 11.

1.    Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2.    Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.    Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4.    Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane są niezwłocznie.
5.    Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowej, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 12.

1.    Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 6.
2.    Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3.    Jako dowód mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Rozdział 4
Tryb Kontroli

§ 13.

1.    Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków Komisji.
2.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3.    Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4.    Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5.    Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust.4 oraz dowody osobiste.

§ 14.

1.    Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki  dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2.    Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.    Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce kontrolującego pisemnego wyjaśnienia.
4.    Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone
w ust. 3.

§ 15.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
 

Rozdział 5
Protokoły z kontroli

§ 16.

1.    Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1)    nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2)    imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3)    daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4)    określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5)    imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)    przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7)    datę i miejsce podpisania protokołu,
8)    podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
9)    Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 17.

1.    W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2.    Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 18.

1.    Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2.    Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 19.

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Rozdział 6
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 20.

1.    Komisja Rewizyjne przekłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
31 stycznia każdego roku.
2.    Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1)    terminy odbywania posiedzeń,
2)    terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowej może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 21.

1.    Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do końca I kwartału roku następnego. Sprawozdanie powinno zawierać:
    1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
    2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
    3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
    4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
    5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
2.    Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
 

Rozdział 7
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 22.

1.    Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3.    Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1)    Przewodniczącego Rady,
2)    nie mniej niż 5 Radnych,
3)    nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
4.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1)    Radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2)    osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5.    Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być   podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
6.    Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej należy złożyć do Urzędu Miejskiego w ciągu 7 dni od daty  posiedzenia.

§ 23.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 24.

Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ 25.

1.    Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2.    Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji
i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych Komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego Radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4.    Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5.    Przewodniczący zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.


osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Tadeusz Krystecki
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP: Leszek Giziński
Data wytworzenia informacji: 02.10.2017 r.
 

Metadane

Data publikacji : 14.03.2005
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry