BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Regulamin Pracy Rady Miejskiej


Załącznik Nr 7
do Statutu Gminy Łomianki
do Uchwały Nr XXXIII / 380 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 października 2017 roku

 

REGULAMIN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Regulamin określa tryb działania Rady.

 

§ 2.

Rada jako organ stanowiący i kontrolny w Gminie działa na sesjach z udziałem radnych.
 

Rozdział II
Sesje Rady

§ 3.

 

1.    Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.    Sesja Rady może składać się z jednego lub z kilku posiedzeń.
3.    Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać sesję, zwaną dalej sesją nadzwyczajną,
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez:
1)    Burmistrza,
2)    co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
 

§ 4.

 

1.    Do zadań przewodniczącego Rady należy wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2.    W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, czynności Przewodniczącego Rady wykonuje wiceprzewodniczący.
3.    Burmistrz udziela Radzie pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji.

§ 5.

 

 

1.    Przewodniczący Rady zwołuje sesję, ustalając porządek obrad.
2.    Porządek obrad  sesji zawiera następujące punkty:
  1)    otwarcie sesji,
  2)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3)    rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie,
  4)    zapytania i wolne wnioski mieszkańców,
  5)    interpelacje, zapytania i wolne wnioski,
  6)    zamknięcie obrad.
3.    Porządek obrad sesji nadzwyczajnej zawiera następujące punkty:
  1)    otwarcie sesji,
  2)    rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie,
  3)     zamknięcie sesji.
4.    W przypadku zwołania sesji mającej uroczysty charakter, porządek obrad może ograniczyć się jedynie do punktu dotyczącego rozpatrzenia projektów uchwał i podjęcia uchwał lub zajęcia stanowiska.
5.    Przygotowanie porządku obrad na sesję, kolejność poszczególnych punktów oraz zaplanowanie liczby posiedzeń ustala Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady może w tym celu porozumiewać się z Burmistrzem.
 

§ 6.

 

1.    O zwołaniu sesji Rady powiadamia się radnych co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, dostarczając im jednocześnie porządek obrad oraz projekty uchwał
z uzasadnieniem, niezbędnymi materiałami informacyjnymi i wyjaśnieniami.
2.    Projekty budżetu i uchwały o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu wraz z uzasadnieniem i innymi niezbędnymi materiałami powinny być dostarczone radnym co najmniej na 14 dni przed terminem sesji.
3.    Informacje i materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się, na zasadach tam wskazanych, Burmistrzowi, jeżeli projekty uchwał nie pochodzą od niego.
4.    W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1-3, Rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji lub o przesunięciu określonych punktów obrad na następne posiedzenie, albo o wyłączeniu ich z porządku obrad danej sesji.
5.    O zwołaniu sesji Rady powiadamia się sołtysów i przewodniczących rad osiedli na takich samych zasadach co Radnych.
6.    O terminie sesji powiadamia się mieszkańców poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu internetowym oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad sesji.

§ 7.

 

 

1.    Przed sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2.    W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu:
  1)    Radni,
  2)    Burmistrz,
  3)    Zastępcy Burmistrza,
  4)    Sekretarz,
  5)    Skarbnik Gminy,
  6)    inne osoby obecne na sali podczas sesji, po uprzednim udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Rady.
3.    W sesji mogą uczestniczyć  przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, którzy mają głos doradczy w przypadku rozważania kwestii związanych z interesem tych jednostek, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
4.    W sesji mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza oraz przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad.
5.    Osoby wymienione w ust. 3 i 4 mogą za zgodą Przewodniczącego obrad referować sprawy i udzielać wyjaśnień.
6.    Na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych obowiązkowa jest obecność obsługi prawnej zapewnionej przez Urząd Miejski.

§ 8.

 

1.    Obrady Rady są jawne; termin, miejsce i przedmiot obrad podaje się do wiadomości publicznej w terminach określonych w § 6. Zapewnia się także warunki umożliwiające publiczności przysłuchiwanie się obradom.
2.    W wypadku przesunięcia terminu sesji, bądź wyznaczenia kolejnego posiedzenia w ramach danej sesji, informacje określone w ust. 1 podaje się do wiadomości publicznej niezwłocznie po dokonaniu odpowiednich ustaleń.
3.    Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeżeli informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu.

§ 9.

1.    Po ogłoszeniu tajności obrad, Przewodniczący zarządza opuszczenie Sali obrad przez osoby nie wchodzące w skład Rady. Rada ma prawo zdecydować o pozostaniu na sali obrad osób nie będących radnymi.
2.    Radni oraz osoby biorące udział w sesji tajnej nie mogą ujawniać treści obrad objętych tajnością.
3.    Protokół z tajnej sesji przechowuje się w oddzielnym zbiorze, zabezpieczając dostęp do protokołu z obrad sesji tajnej osobom nieupoważnionym.
4.    Prawo wglądu do protokołu mają Radni, osoby biorące udział w sesji tajnej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie stosownych upoważnień wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 10.

 

1.    Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady albo w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, czynności Przewodniczącego Rady wykonuje wiceprzewodniczący Rady.
2.    Rada może obradować i podejmować decyzje przy obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu (kworum).
3.    Przewodniczący obrad otwiera obrady Rady formułą: „Otwieram... sesję Rady Miejskiej w Łomiankach” z podaniem kolejnego numeru sesji.
4.    Przewodniczący obrad ustala następnie, czy na sali jest kworum niezbędne do prawomocności uchwał. W przypadku braku kworum przewodniczący obrad ogłasza odroczenie sesji, ustalając, w miarę możliwości, termin następnego posiedzenia.
5.    Fakt przerwania obrad z powodu braku kworum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
6.    Na wniosek przewodniczącego obrad bądź Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
7.    O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 6 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub wadliwie przygotowane materiały, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.
 

§ 11.

 

 

1.    Z każdej sesji pracownik Urzędu sporządza protokół, stanowiący zapis przebiegu obrad
i podejmowanych rozstrzygnięć.
2.    Protokół sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg, a w szczególności powinien zawierać:
1)    numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać nazwisko i imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
2)    stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3)    porządek obrad,
4)    odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
5)    przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a także odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6)    przebieg głosowania z wyszczególnieniem ilości głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
7)    wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
8)    podpis przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3.    Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
4.    Przebieg sesji nagrywa się na nośniku audio lub video.
5.    Prowadzący sesję podpisuje protokół po jego przyjęciu przez Radę.
6.    Do protokołu, przed jego zatwierdzeniem, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta, ewentualnie po przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji.
7.    Mieszkańcy mogą zapoznać się z protokołem obrad w Urzędzie, po jego przyjęciu przez Radę. Nie dotyczy to protokółów z obrad o wyłączonej jawności.

§ 12.

 

1.    Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad odczytuje porządek obrad.
2.    Na początku kolejnego posiedzenia tej samej sesji przewodniczący obrad przypomina Radnym niezrealizowane punkty porządku obrad.
3.    Z wnioskami o zmianę w porządku obrad mogą występować Radni oraz Burmistrz.
4.    Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Do zmiany porządku sesji nadzwyczajnej dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
 

§ 13.

1.    Przewodniczący obrad prowadzi obrady według przedstawionego porządku.
2.    Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 3, lub sporządza listę mówców.
3.    Przewodniczący obrad może określić czas wypowiedzi.
4.    Każdy z Radnych może zgłosić wniosek o ograniczenie czasu poszczególnych wystąpień oraz wniosek o zamknięcie dyskusji nad określonym punktem obrad. Wnioski te przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.
5.    Dyskusję nad projektem uchwały otwiera sprawozdawca, który przedstawia projekt i jego uzasadnienie.
6.    Pierwszeństwo wypowiedzi w dyskusji mają przedstawiciele Komisji, którzy przedstawiają ich uzgodnione stanowisko oraz Burmistrz.
7.    Burmistrz lub Komisje mogą przedstawić rozwiązania wariantowe bądź wnioski mniejszości, jeżeli nie osiągnięto zgodności co do całego tekstu uchwały.
8.    Przewodniczący obrad udziela głosu także:
1)    sprawozdawcy projektu uchwały w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień,
2)    na kilkuzdaniową replikę, jeśli wcześniejsze wystąpienie Radnego zostało jego zdaniem niewłaściwie zinterpretowane przez jednego z następnych mówców,
co sygnalizuje słowami: "ad vocem",
3)    w związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego.

§ 14.

 

1.    Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. Przewodniczący obrad może zażądać przedstawienia zgłoszonego wniosku w formie pisemnej.
2.    Przewodniczący obrad może zwracać uwagi Radnym dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi słowami "do rzeczy" Przewodniczący Rady może odebrać głos mówcy.
3.    W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu wyraźnie odbiega od tematu obrad, przekracza przeznaczony dla niego czas, obraża lub narusza dobre imię organów Gminy albo obraża dobre imię osób trzecich albo, jeżeli temat lub sposób wystąpienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzenie sesji, Przewodniczący obrad przywołuje Radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4.    Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wszystkich osób obecnych na sesji. Osobie z publiczności, która swym zachowaniem lub wystąpieniami uchybia powadze sesji lub w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, Przewodniczący obrad może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad.
5.    W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie głosowania, Przewodniczący przerywa obrady w zakresie podejmowania uchwał, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc. Fakt związany z brakiem kworum oraz nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokole.

§ 15.

 

1.    Radni mogą składać interpelacje i wolne wnioski. Mogą one być składane w formie pisemnej lub ustnej Przewodniczącemu Rady do protokołu w czasie sesji lub pisemnie Burmistrzowi w okresie pomiędzy sesjami.
2.    Inne osoby obecne na sesji mogą zgłaszać zapytania i wnioski w części obrad: „wolne wnioski”.
3.    Każdy Radny ma prawo w zakresie porządku obrad zwrócić się o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla wspólnoty samorządowej.
4.    Odpowiedzi udziela na tej samej sesji Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
5.    W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi na tej samej sesji wyjaśnienie powinno być udzielone wnioskodawcy na piśmie w terminie 30 dni lub na następnej sesji przez Burmistrza lub przez osobę upoważnioną, jeżeli pytający zgłosił taki wniosek. Termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony.
6.    Referat Kadr i Administracji prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym rozpatrywaniem.

§ 16.

 

 

1.    Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Łomiankach”.
2.    Jeśli obrady sesji nie zostały zakończone na danym posiedzeniu, przewodniczący obrad informuje o terminie następnego posiedzenia.

§ 17.

O uchwałach podjętych na sesji Urząd informuje mieszkańców w sposób określony prawem.
 

Rozdział III
Uchwały Rady

§ 18.

Rada działa na sesjach podejmując uchwały.
 

§ 19.

1.    Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.    Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” uchwała nie jest podjęta.
3.    Zwykła większość oznacza więcej głosów „za” niż „przeciw”, bez względu na liczbę „wstrzymujących się”.
4.    Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy została oddana liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw”
i „wstrzymujących się”.

§ 20.

W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się”.
 

§ 21.

1.    W głosowaniu tajnym Radni głosują przy pomocy kartek, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.
2.    W tajnych głosowaniach Rada powołuje Komisję Skrutacyjną spośród Radnych. Komisja sporządza protokół z głosowania, który dołącza się do protokołu obrad.
3.    Radny, którego dotyczy głosowanie nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej.
4.    Rada określa czy wybór Komisji Skrutacyjnej dotyczy jednego głosowania czy więcej.

§ 22.

1.    Głosowanie imienne przeprowadza się w sytuacji przewidzianej przepisami prawa, w ten sposób, że przewodniczący obrad  wyczytuje nazwiska Radnych w kolejności alfabetycznej. Wyczytany Radny opowiada się „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuje się”.
2.    Imienne wyniki głosowania wpisuje się do protokołu z sesji.

§ 23.

1.    Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem są kierowane do zaopiniowania przez właściwe merytorycznie komisje Rady, a w szczególnych przypadkach do Burmistrza.
2.    Rada może się zwrócić o opinię projektu uchwały do innych organizacji, instytucji bądź osób, które są zainteresowane sposobem rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź posiadają dużą wiedzę lub doświadczenie w jej przedmiocie.
3.    Opinie Komisji są odczytywane na sesji przez Przewodniczącego danej Komisji,
a w przypadku jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego Komisji lub innego członka Komisji.
4.    W wyjątkowych przypadkach Rada może podjąć decyzję o przyjęciu pod obrady projektu uchwały nieposiadającego opinii wszystkich organów wskazanych w ust. 1, jeśli sprawa jest Radnym znana, a okoliczności wymagają szybkiego działania, z zastrzeżeniem przepisu ust. 5.
5.    W trybie określonym w ust. 4 nie można przyjąć pod obrady projektu:
1)    Statutu Gminy,
2)    uchwały o przeprowadzeniu referendum gminnego,
3)    uchwały budżetowej,
4)    uchwały o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium.

§ 24.

1.    Przyjęcie projektu uchwały może być poprzedzone dyskusją.
2.    W przypadku braku zgodności co do oceny projektu Rada rozstrzyga zwykłą większością o:
1)    skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisjach,
2)    przyjęciu lub odrzuceniu poprawek do projektu, rozpoczynając od najdalej idących,
3)    przyjęciu lub odrzuceniu wniosków mniejszości,
4)    wyborze wariantów przedstawionych przez sprawozdawcę.
3.    Przed każdym głosowaniem, zgodnie z ust. 2, może zabrać głos sprawozdawca projektu
i autor wniosku lub przedstawiciel mniejszości.
4.    Przed ostatecznym głosowaniem nad projektem, w którym Rada dokonała zmian, przedstawiciel autorów projektu uchwały może zgłosić wniosek o wycofanie projektu lub odesłanie go do dalszych prac w Komisjach.
5.    W ostatecznym głosowaniu decyduje się o przyjęciu lub odrzuceniu całości uzgodnionego wcześniej tekstu projektu uchwały.
 

§ 25.

1.    Uchwała Rady powinna zawierać:
1)    kolejny rzymski numer sesji oraz kolejny arabski numer uchwały w czasie kadencji Rady i rok podjęcia uchwały,
2)    datę i tytuł,
3)    podstawę prawną,
4)    dokładną merytoryczną treść,
5)    termin wejścia uchwały w życie i ewentualny czas jej obowiązywania,
6)    w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
7)    określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały i ewentualnie złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
8)    postanowienie dotyczące sposobu podania treści uchwały do wiadomości publicznej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.


Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Rady i jej Komisji

§ 26.

1.    Rada wybiera ze swego składu, w odrębnych tajnych głosowaniach, Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez Radnych uczestniczących w sesji, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2.    Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się, z tym, że do następnej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3.    Warunkiem kandydowania jest wyrażenie zgody przez kandydata. Kandydat może wycofać zgodę przed kolejną turą głosowania.

§ 27.

1.    Rada ze swojego grona może powoływać Komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania, zakres oraz skład osobowy.
2.    Rada może określić liczbę członków poszczególnych Komisji oraz zasady łączenia członkostwa Radnych w Komisjach.
3.    Ilość członków Komisji nie może przekraczać 50% ustawowego składu Rady.
4.    Każdy Radny z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady jest zobowiązany do działalności w co najmniej jednej Komisji.
5.    Rada wybiera przewodniczących Komisji spośród Radnych danej Komisji w odrębnych głosowaniach, zwykłą większością głosów.
6.    Komisja wybiera i odwołuje ze swego składu wiceprzewodniczących Komisji zwykłą większością głosów.
7.    Odwołanie przewodniczącego Komisji, poszczególnych jej członków lub całej Komisji może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.
8.    W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji lub członkostwa
w Komisji, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów. Niepodjęcie uchwały w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
9.    Rada może podczas kadencji dokonywać zmian w składzie Komisji.

§ 28.

Rada powołuje następujące Komisje:
1)    Rewizyjną, działającą w zakresie określonym Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej.
2)    Budżetową, działającą w zakresie opiniowania i oceny budżetu Gminy.
3)    Społeczną, działającą w zakresie kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, zdrowia, ochrony środowiska, współpracy z organami sołectw i osiedli, integracji
i oświaty.
4)    Techniczną, działającą w zakresie infrastruktury technicznej, budownictwa, inwestycji, działalności gospodarczej oraz geodezji.
5)    Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, działającą w zakresie polityki przestrzennej Gminy.
6)    Bezpieczeństwa, działającą w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
7)    Statutową, działającą w zakresie analizy oraz propozycji zmian do Statutu Gminy Łomianki.

§ 29.

1.    Komisje Rady działają w zakresie określonym przez Radę.
2.    Pracami Komisji kieruje ich przewodniczący, a podczas jego nieobecności lub niemożności kierowania pracami - wiceprzewodniczący.
3.    Komisje przedstawiają Radzie plany pracy.
4.    Komisje mogą opracowywać swoje regulaminy, które podlegają zatwierdzaniu przez Radę.
5.    Dopuszcza się wspólne posiedzenia Komisji Rady po uprzednim określeniu przez Przewodniczących Komisji terminu i porządku obrad.
6.    Komisje doraźne Rady Miejskiej działają na zasadach komisji stałych.
7.    Przewodniczący Komisji sporządza protokół z każdego posiedzenia Komisji, który składa do Urzędu Miejskiego w ciągu 7 dni od daty posiedzenia. Zapis nie dotyczy Komisji Rewizyjnej, która posiada odrębny regulamin.

§ 30.

1.    Komisje w zakresie swych zadań:
1)    opiniują projekty uchwał,
2)    rozpatrują sprawy stosownie do swoich kompetencji,
3)    sprawują kontrolę nad wykonaniem uchwał Rady.
2.    Komisje składają Radzie sprawozdanie roczne z prowadzonej działalności w terminie do końca I kwartału roku następnego.
3.    Burmistrz składa Radzie sprawozdanie roczne z wykonania uchwał w terminie do końca
I kwartału roku następnego.

§ 31.

1.    Komisje kierują przegłosowane i sprecyzowane wnioski na piśmie do Burmistrza.
2.    Burmistrz jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie do wniosków Komisji w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia.
 

Rozdział V
Prawa i obowiązki Radnych
 

§ 32.

Radny ma obowiązek:
1)    kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
2)    współpracować ze swym samorządem sołeckim lub osiedlowym,
3)    uczestniczyć w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji, do której należy.

§ 33.

Radny ma prawo zgłaszania interpelacji i wniosków w trybie określonym w § 15.
 

§ 34.

Za udział w sesjach Rady, posiedzeniach komisji Rady, a także za udział w pracy innych instytucji samorządowych, do których Radny został wybrany albo desygnowany oraz za udział w szkoleniach i zebraniach, które są niezbędne dla właściwej pracy Rady i jej organów, a do udziału w których Radny został oddelegowany, przysługują mu diety na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 

Metadane

Data publikacji : 25.01.2005
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry