BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VII /42/2003 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki i udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2002 r.

Uchwała Nr VII /42/2003Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki i udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2002 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późn zm.)Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:
§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2002r. w oparciu o:
  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
  2. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego sprawozdania stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
  3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,
  4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki absolutorium za 2002r.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry