BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr V/33/2003 r. w sprawie : zmiany uchwały nr XXXIII/232/2001 dotyczącej ustalenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/33/2003Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/232/2001 dotyczącej ustalenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682)

Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:
§ 1.

Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XXXIII/232/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12.12.2001roku poprzez: wpisanie na listę inkasentów uprawnionych do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
Pani Władysławy Użarowskiej

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Metadane

Data publikacji : 12.03.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry