BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr V/34/2003 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.....

Uchwała Nr V/34/2003 r.Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 70a, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) oraz § 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)

Rada Miejska w Łomiankach uchwala,co następuje:

§ 1.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki.

§ 2..

Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2003 roku:
 1. studia językowe: podyplomowe, magisterskie, licencjackie bądź naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych - dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w danym typie placówki,
 2. studia licencjackie i magisterskie - kontynuacja studiów rozpoczętych przed 2001 rokiem i dotychczas dofinansowywanych przez Gminę,
 3. studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami placówki i polityką oświatową gminy.


§ 3.
 1. Określa się na 2003 rok kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
  a) studia językowe i podyplomowe, o których mowa w § 1., pkt 1 i 3 w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów nauki, jednak nie więcej niż 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) za semestr,
  b) studia licencjackie i magisterskie, o których mowa w § 1, pkt 2 w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów nauki, jednak nie więcej niż 800,- zł (osiemset złotych) za semestr.
 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się:
  a) od drugiego semestru, a w przypadku studiów trwających 4 i więcej semestrów po ukończeniu pierwszego roku;
  b) na jeden rok, po okazaniu przez nauczyciela indeksu z wpisem świadczącym o zaliczeniu kolejnego roku;
  c) tylko tym nauczycielom, którzy przepracowali na terenie placówki co najmniej jeden rok.
 3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielom, którzy powtarzają semestr lub rok.
 4. Dyrektorzy placówek oświatowych będą zawierać umowy cywilno-prawne z nauczycielami korzystającymi z dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, o którym mowa w niniejszej uchwale.
 5. Nauczyciel korzystający z dofinansowania, po skończeniu studiów zobowiązany jest do przepracowania trzech lat na terenie placówki, w której otrzymał dofinansowanie.
 6. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie i bez uzasadnionych przyczyn przerwie naukę jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

Metadane

Data publikacji : 12.03.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry