BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr V/35/2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

Uchwała Nr V/35/2003 r. Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2, pkt 2 i § 3, pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708)

Rada Miejska w Łomiankach uchwala. co następuje:
§ 1.
  1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 760,- zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych)
  2. Ustala się wartość jednego punktu na 3,- zł (słownie: trzy złote)


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr XXIX/192/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2001 roku
§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą od 1 marca.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry