BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VI /39/2003 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok.

Uchwała Nr VI /39/2003Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z póź zm ) oraz art. 112ust 1 i ust 2 pkt 6, art. 119, i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, 2003 r. poz. 148 ) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :
 1. w planie dochodów budżetu wg. załącznika nr 1,
 2. w planie wydatków budżetu wg. załącznika nr 2,
 3. w planie zadań inwestycyjnych wg. załącznika nr 3
,
§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :
 1. Plan dochodów wynosi 42.662.964 zł,
 2. Plan wydatków wynosi 43.152.964 zł.

§ 3
 1. Różnica między wydatkami i dochodami wynosi 490.000 zł.
 2. Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 900.000 zł, wynosi 1.390.000 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie


Zmienia się planowany pierwotnie budżet dla Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 42.662.964 zł natomiast planowane wydatki kwotę 43.152.964 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 490.000 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej w kwocie 900.000 zł deficyt budżetowy wynosi 1.390.000 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami (zał nr 4 do uchwały)
 1. Dochody (zał nr 1 do uchwały)
  Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 45.344 zł z następujących tytułów:
  • otrzymanych z Ministerstwa Finansów nowych kwot subwencji (zwiększenie planowanych subwencji o 40.344 zł),
  • przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów.Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody o 25 zł (zmniejszenie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na finansowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.
 2. Wydatki (zał nr 2 i nr 3 do uchwały)
  Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (persaldo) o kwotę 1.435.319 zł z następującym przeznaczeniem:
  • Dział 600 - Transport i łączność zostaje zwiększony o kwotę 50.960 zł z następującym podziałem: 36.660 zwiększenie wydatków bieżących na remonty dróg gminnych zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich i Osiedlowych oraz 14.300 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę chodnika w ul Majowej w związku ze zwiększeniem zakresu prac na tym zadaniu (zad 91/ 02).
  • Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększony zostaje persaldo o kwotę 63.000 zł, zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie w dziale dotyczy wydatków inwestycyjnych ( Wprowadza się nowe zadanie nr 32/03 pod nazwą "Wykup gruntów" i przeznacza na jego realizację 87.000 zł, co pozwoli zrealizować uchwały rady miejskiej o wykupie następujących działek : pod ul Turystyczną, pod ul Brzósko oraz pod ul Szpitalną. Zdejmuje się jednocześnie pozostałe po realizacji zadania planowane środki na zad nr 25/03.
  • Dział 720 - Informatyka zwiększony zostaje o kwotę 339.100 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych działu. Powyższe środki zostają przeznaczone na: 187.000 zł - na zakup oprogramowania (licencji) MS Office XP, Windows 2000 server, Oracle Internet Application Server oraz Page Maker upgrade, pakiet Adobe, 133.100 zł zakup sprzętu komputerowego dla referatu wykonującego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 19.000 zł zakup sprzętu niezbędnego do składu gazety.
  • Dział 750 - Administracja publiczna. W związku ze zwiększeniem zadań realizowanych przez Urząd Gminy, a co za tym idzie niezbędną reorganizacją urzędu koryguje się planowane pierwotnie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Korekta obejmuje wynagrodzenia planowane na zadaniach zleconych gminie (roz 75011), powierzonych (roz 75020) oraz własnych (roz 75023). Persaldo zwiększa się planowane wynagrodzenia i pochodne o kwotę 219.783 zł. Jednocześnie wprowadza się w planowanych wydatkach na urząd (roz 75023) zadanie inwestycyjne pod nazwą - "Zakup aparatu fotograficznego" dla Referatu promocji i kontaktów z mediami i przeznacza na ten cel kwotę 7.000 zł oraz zwiększony zostaje o kwotę 2.005 zł planowany w urzędzie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roz 75095 Pozostała działalność zmniejszenie w kwocie 77.660 zł dotyczy: realizacji wniosków Rad Sołeckich i Osiedlowych w sprawie remontów dróg - 36.660 zł oraz wykupu działek 8.000 zł (zmniejszone zostały planowane odpisy na RO i RS w łącznej kwocie 44.660 zł) oraz przesunięciu środków planowanych na finansowanie gazety w kwocie 33.000 zł.
  • Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 12 zł planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej.
  • Dział 758 - Różne rozliczenia zwiększa się zgodnie z decyzją Min. Fin obowiązkową wpłatę gminy do budżetu państwa o 1.206 zł.
  • Dział 801 - Oświata i wychowanie persaldo o kwotę 263.325 zł z następującym przeznaczeniem: 41.350 zł zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w: Gimnazjum nr2 w Dziekanowie Leśnym - 13.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pedagoga szkolnego (środki zostały wygospodarowane w ramach planowanego budżetu szkoły), w Gimnazjum nr 1 - 28.350 zł - zatrudnienie kierownika gospodarczego oraz zwiększenie planowanych wydatków na zakupy o 235.000 zł - zakup podstawowego wyposażenia do nowej szkoły. W planowanych wydatkach Liceum ogólnokształcącego dokonuje się przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 13.500 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli do nowopowstającej pracowni informatycznej i centrum multimedialnego, którą szkoła otrzyma z MENiS oraz zakupu pozostałych usług.
  • Dział 853 - Opieka społeczna - zwiększenie o 5.000 zł związane jest z otrzymaną dotacją celową na dożywianie uczniów.
  • Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększony zostaje o kwotę 561.588 zł z przeznaczeniem na: 494.588 zł zwiększenie planowanych nakładów na zadania wodno kanalizacyjne ( zał nr 3 do uchwały ), 39.000 zł wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych: budowa punktów świetlnych w ul Przy Jeziorze (16.000 zł), Budowa punktów świetlnych w ul VI Pułku Ułanów (23.000 zł) oraz 28.000 zł zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na: 18.000 zł zakup dwóch pomp wraz z oprzyrządowaniem, 10.000 zł ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Metadane

Data publikacji : 16.04.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry