BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VI/40/2003 r. w sprawie: nadania nazw ulicom

Uchwała Nr VI/40/2003Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie: nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001.142.1591 z późniejszymi zmianami);Rada Miejska w Łomiankach
u c h w a l a, co następuje :
§ 1.
  1. Drodze o długości około 750 m biegnącej wzdłuż granicy sołectw: Kępa Kiełpińska i Kiełpin - od wału przeciwpowodziowego w kierunku ulicy Armii Poznań (działka ewidencyjna nr 96) - nadaje się nazwę: ulica GAJOWA.
  2. Drodze o długości około 600 m biegnącej wzdłuż granicy miasta Łomianki i sołectwa Kiełpin - od ul. Warszawskiej w kierunku ulicy Rolniczej (działki ewidencyjne nr 269/4, 270/4, 53/1, 15/10, 55/3) - nadaje się nazwę: ulica GWIAŹDZISTA.

§ 2.

Integralną częścią uchwały jest mapa.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 16.04.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry