BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VII/44/2003 r. w sprawie: zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Uchwała nr VII /44/2003Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/209/93 z 29 grudnia 1993r.
w sprawie: zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:
§ 1

Dokonuje zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/209/93 z 29 grudnia 1993r. w sprawie: zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa gminy poprzez:
  1. wykreślenie w § 2 ust. 5 słów "w tajnym głosowaniu"
  2. dodanie w § 2 ustępu 6 o treści:
    W przypadku złożenia wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa osobie o oczywistych i powszechnie znanych zasługach dla Gminy, Rada podejmuje uchwałę z pominięciem procedury określonej w ust. 1 zdanie 2 oraz w ust 2 do 5.
  3. wykreślenie z § 3 ustępu 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 12.05.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry