BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VIII/45/2003 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r.

Uchwała Nr VIII/45/2003 r.Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 5 czerwca 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z póź zm ) oraz art. 119, i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, 2003 r. poz. 148 ) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :
 1. w planie dochodów budżetu wg. załącznika nr 1,
 2. w planie wydatków budżetu wg. załącznika nr 2,
 3. w planie zadań zleconych i powierzonych wg. załącznika nr 3,

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :
 1. Plan dochodów wynosi 42.812.081 zł,
 2. Plan wydatków wynosi 43.302.081 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
     Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe na 2003 rok o 50.926 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania: bieżące, zlecone oraz powierzone w następujących działach:
 • Dział 750 dotacja w kwocie 15.006 zł otrzymana z budżetu Programu Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Dotacja zostanie przeznaczona zgodnie z umową na realizacje przedsięwzięcia pt. "Polscy przedsiębiorcy w Unii Europejskiej"
 • Dział 751 dotacja w kwocie 32.083 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
 • Dział 801 dotacja w kwocie 2.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej ( podręczniki szkolne o wartości 100 zł ),
 • Dział 854 dotacja w kwocie 1.737 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń ? czerwiec 2003 r.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się następujących przesunięć między działami. Zmniejsza się planowaną pierwotnie dotację dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 49.000 zł, środki zostają przekazane na;
 • zwiększenie działu 700 o kwotę 18.000 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z wyceną nieruchomości do naliczenia opłat adiacenckich,
 • zwiększenie planowanych wydatków o 5.000 zł w dziale 801 rozdziale 80145 komisje egzaminacyjne,
 • zwiększenie o 26.000 zł planowanych środków na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych.

     Jednocześnie na wniosek Rady Osiedlowej w Burakowie przenosi się kwotę 5.000 zł z planowanych wydatków na funkcjonowanie rady ( dz 750, roz 75095 ) do działu 926 celem dofinansowania zajęć sportowych dzieci i młodzieży.

Metadane

Data publikacji : 24.06.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry