BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VIII/46/2003 r.w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Łomianki na rzecz ich użytkowników wieczystych


UCHWAŁA Nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 czerwca 2003r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Łomianki na rzecz ich użytkowników wieczystych
     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.1996.13.74 z późniejszymi zmianami);Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje :
§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Łomianki na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym zgodnie z art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2000.46.543 z późn.- niniejszymi zmianami).
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

     Gmina Łomianki jest właścicielem 150 działek zabudowanych domami mieszkalnymi przekazanymi w latach osiemdziesiątych w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, które od roku 2001 przekazują poszczególne działki członkom spółdzielni.
     Niektóre z osób są zainteresowane zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W tych przypadkach nie można zastosować przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity Dz.U.2001.120.1299).Przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998r, a także do osób fizycznych będących ich następcami prawnymi i złożą wniosek o przekształcenie do dnia 31 grudnia 2002 r.
     Jeżeli osoby spełniają powyższe warunki Burmistrz zobligowany był do wydania stosownej decyzji o przekształceniu ustalając jednocześnie wysokość opłaty na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy (na mocy uchwały Nr XL/292/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 września 2002r. osoby występujące o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mają prawo do 95% bonifikaty od opłaty za przekształcenie).
     Z uwagi na fakt, że zainteresowane osoby są użytkownikami wieczystymi od roku 2001r. a poprzednikami były spółdzielnie mieszkaniowe, a więc nie osoby fizyczne, to nie mogą one skorzystać z przekształcenia w trybie ustalonym przez w/w ustawę.
     Jednakże istnieje możliwość wykupu działek w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2000.46.543). Zgodnie z atr.32 nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu przy czym z dniem zawarcia umowy sprzedaży wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
     Cena sprzedaży musiałaby być ustalona przez rzeczoznawcę i byłaby to pochodna: wartości nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego przy czym cena może zostać rozłożona na raty (nie dłużej niż na 10 lat) podlegające oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
     Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit.?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001.142.1591) decyzję o sprzedaży działek, których właścicielem jest Gmina, może podjąć jedynie Rada Miejska.
     Wyciąg z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(tekst pierwotny: Dz.U.1997.115.741) (tekst jednolity: Dz.U.2000.46.543)(...)
  Art. 32.
 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
 2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.(...)
  Art. 67.
 1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.(...)
  Art. 70.
 1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, a w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
 2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 3. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu lub województwa, mogą zastosować umowne stawki oprocentowania.
(...)

Metadane

Data publikacji : 26.06.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry