BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VIII /49/2003w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki drogowej


UCHWAŁA Nr VIII / 49 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 czerwca 2003r.

w sprawie : nieodpłatnego przejęcia działki drogowej

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit.?a? ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591 z późniejszymi zmianami);Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:
§ 1.

     Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łomianki działki drogowej oznaczonej w rejestrze gruntów nr 339/2 o powierzchni 189 m2 położonej w Łomiankach (obręb 4), która stanowi przedmiot współwłasności Pani Krystyny Niewiadomskiej oraz Pani Janiny Królak (KW 8589) i stanowi część drogi gminnej ? ulicy Osiedlowej.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

     Działka wymieniona w uchwale stanowi w chwili obecnej część ulicy Osiedlowej, gdzie po zakończeniu prac wodno-kanalizacyjnych wykonano także prace nad modernizacją tej części ulicy na odcinku Szkolna-Wiślana.Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ulica Osiedlowa ma kategorię drogi gminnej.Współwłaścicielki działki: p. Krystyna Niewiadomska oraz p. Janina Królak, zaproponowały bezpłatne przekazanie tej części ich nieruchomości, która zajęta jest pod ulicą Osiedlową, na rzecz Gminy.Opracowana została mapa prawna, która wydziela działkę nr 339/2 z działki nr 339.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry