BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr VIII/47/2003 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek drogowych


UCHWAŁA Nr VIII / 47 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 czerwca 2003r.

w sprawie : nieodpłatnego przejęcia działek drogowych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 ustawy oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591 z późniejszymi zmianami);Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:
§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łomianki działek drogowych oznaczonych w rejestrze gruntów nr nr 441/4, 442/1 i 445/1 o łącznej powierzchni 1290 m2 położonej w Łomiankach (obręb 5) ? ulice Parkingowa i Wjazdowa, które stanowią przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Domów Jednorodzinnych TRYLOGIA (księga wieczysta KW 52538).
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Spółdzielnia TRYLOGIA jest użytkownikiem wieczystym m.in. dwóch działek drogowych.Są to ślepe uliczki: Parkingowa i Wjazdowa ? nawierzchnia asfaltowa, chodniki.
Działki wskazane w uchwale stanowią obciążenie Spółdzielni, która musi uiszczać opłatę z tytułu użytkowania wieczystego (wg pierwotnego zamysłu Spółdzielni działki te miały zostać przekazane na wyłączność członkom Spółdzielni, których nieruchomości są położone przy tych uliczkach).
Spółdzielnia dąży do przekazania wszystkich zabudowanych domami mieszkalnymi działek ich użytkownikom, a pozostałe działki techniczne (m.in. drogi) chce zwrócić Gminie.W ten sposób Spółdzielnia będzie mogła zakończyć działalność po zrealizowaniu w całości celu do jakiego została powołana.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry